All Sparks | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van All Sparks, een handelsnaam van IT Barn, gevestigd te Oudewater en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66003431 (hierna: “All Sparks”) ter zake van diensten en producten en maken  integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen All Sparks en haar wederpartij (hierna: “Klant”).


Artikel 1 Contractsluiting

1.1 Klant kan via mail, telefoon en andere daartoe opengestelde kanalen een selectie aan Periodieke Diensten (zoals e-mail hosting, webhosting, website onderhoud, online marketing pakket, SSL-certficaten, domeinnamen en online software) aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment wanneer het daarvoor opgestelde factuur voor de eerste jaargang is voldaan.

1.2 Periodieke Diensten worden uitsluitend geleverd aan zakelijke klanten.

1.3  De Overeenkomst omvat de door klant geselecteerde en betaalde periodieke Diensten alsook de later door Klant daaraan toegevoegde Diensten. Op bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Hiervan wordt de Klant op de hoogte gesteld.

1.4 Periodieke diensten worden jaarlijks gebruikelijk voorafgaand gefactureerd.


Artikel 2 Opdrachtovereenkomst

2.1  Een Opdrachtovereenkomst tussen Klant en All Sparks ontstaat zodra er een door All Sparks opgestelde opdracht ondertekend wordt, of zodra er schriftelijk, mondeling of digitaal (zoals via SMS, E-mail, Whatsapp) door Klant opdracht gegeven wordt aan All Sparks om door de Klant gestelde werkzaamheden te leveren.

2.2 Zodra Klant een Opdrachtovereenkomst met All Sparks aangaat verklaart Klant dat er kennis is genomen van de Algemene Voorwaarden en dat er met deze voorwaarden akkoord gegaan wordt.

 

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst

3.1 De overeengekomen Diensten zullen naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd worden.
3.2 Klant zorgt ervoor dat alle noodzakelijke gegevens waar All Sparks om vraagt verstrekt worden.
3.3 All Sparks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, er wordt uitgegaan dat klant rechtsgeldige en juiste gegevens door klant verstrekt worden.

 

Artikel 4 Offertes

4.1 Alle offertes en prijsopgaves door All Sparks zijn geheel vrijblijvend, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
4.2 All Sparks is aan een offerte of prijsopgave verbonden indien hier binnen 14 dagen door Klant opdracht toe wordt gegeven met een schriftelijke bevestiging.

 

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 All Sparks factureert de door Klant verschuldigde bedragen. All Sparks mag daarbij elektronische facturen uitreiken. All Sparks heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

5.2 De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

5.3 Indien Klant na 14 dagen na het verstrijken van de eerste betalingstermijn de factuur niet volledig heeft betaald, is Klant automatisch in verzuim. Hier is geen ingebrekestelling voor voor vereist. All Sparks is gerechtigd om zonder nadere mededeling de levering van de Diensten op te schorten.

5.4 Indien Klant in verzuim is, heeft dit de volgende gevolgen:
– Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente van 8% verschuldigd per maand voor handelstransacties.
– Klant is binnen de wettelijke grenzen incassokosten (met een minimum van 40 euro) en administratiekosten verschuldigd
– Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
– De voor Klant gehoste mail, website(s) en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

 

Artikel 6 Prijzen

6.1 Alle geoffreerde en genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
6.2 Extra werk op aanvraag zal evenredig moeten worden gehonoreerd voor het daarvoor schriftelijk of per mail afgesproken uurtarief

 

Artikel 7 Overmacht

7.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

 

Artikel 8 Looptijd en opzegging Periodieke Overeenkomst

8.1 De duur van de Periodieke Overeenkomst is een jaar.

8.2 De Periodieke Overeenkomst wordt steeds automatisch met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang deze niet een maand van te voren door een van beide partijen wordt opgezegd.

8.3 Opzeggingen dienen schriftelijk of per mail ingediend te worden.

 

Artikel 9 Wijzigingen Algemene Voorwaarden en prijzen

9.1 All Sparks behoudt zich het recht voor ten alle tijden prijzen, diensten, producten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook voor gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle informatie, mededelingen, prijzen op de website van All Sparks zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
10.3 In geval van inconsistentie is een Overeenkomst leidend.